Triage

triageOsvěžte si znalosti postupů při hromadném postižení zdraví:

Doporučené postupy SUM a MK ČLS:
TIK (Třídící a Identifikační Karta): http://www.urgmed.cz/postupy/2009_visacka.pdf
HPZ (Hromadné Postižení Zdraví): http://www.urgmed.cz/postupy/2011_HPZ.pdf
Činnost nemocnice: http://www.urgmed.cz/postupy/2009_organizace_prijmu.pdf

CZ posádky postupují dle české legislativy a doporučených postupů, SK posádky dle slovenské legislativy.
Použita bude tato TIK:
tt_nat

METHANE

  • My call (ohlášení na místě, spojení s operačním střediskem)
  • Exact location (určení přesného místa události)
  • Type of incident (typ události)
  • Hazards,presents andpotencial (současná a další potenciální rizika pro zasažené a zasahující)
  • Acces to scene and agressroute (příjezdové a odjezdové trasy, možnosti transportu)
  • Number and severity of casualties (počet a závažnost zranění)
  • Emergency services, present andrequired (síly a prostředky na místě události a další požadované)

 Terminologie ve vztahu Vyhl. MZ č. 240/2012 Sb. a DP OS UM a MK

 Vyhl. MZ č. 240/2012 Sb.

 DP OS UM a MK č. 18

HPO
Hromadné postižení osob

HPZ
Hromadné postižení zdraví

Místo události

Místo události

VZS [1]
Vedoucí zdravotnické složky [2]

VLZ
Vedoucí lékař zásahu

Vedoucí lékař [3]
=
Vedoucí třídících skupin + Vedoucí PNP

Nemá terminologický ekvivalent

Třídění [4]
(TRIAGE)
Skupiny třídění

Třídění
(TRIAGE)
Nemá terminologický ekvivalent

Stanoviště neodkladné péče
Vedoucí skupin PNP [5]

Shromaždiště raněných a nemocných
(obvaziště)
Nemá terminologický ekvivalent

Stanoviště odsunu
Vedoucí skupin odsunu [6]

Odsunové stanoviště shromaždiště raněných
Nemá terminologický ekvivalent

[1] LÉKAŘ I NELÉKAŘ
[2] ORGANIZUJE, ŘÍDÍ
[3] MEDICÍNA KATASTROF – LÉKAŘ
[4] Viz VEDOUCÍ LÉKAŘ
[5] Viz VEDOUCÍ LÉKAŘ
[6] NELÉKAŘ (lékař jen výjimečně)

 

 

 

Vyhl. MZ č. 240/2012 Sb., k provedení zákona o ZZS, §§ 6-11
Činnost zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným postižením osob

§ 6

            (1) Vedoucí výjezdové skupiny, která přijede na místo mimořádné události s hromadným postižením osob jako první, upřesní zdravotnickému operačnímu středisku způsob dosažení místa mimořádné události dalšími výjezdovými skupinami a zajistí orientační zdravotnický průzkum místa mimořádné události za účelem provedení odhadu počtu osob postižených na zdraví (dále jen „postižená osoba“) a zemřelých a určení možných rizik a míry nebezpečí pro členy výjezdových skupin. Na základě průzkumu provedeného podle věty první vedoucí výjezdové skupiny stanoví předběžný požadavek na vyslání dalších výjezdových skupin a prostředků poskytovatele zdravotnické záchranné služby a případně i na vyžádání spolupráce a pomoci dalších poskytovatelů zdravotních služeb a ostatních složek integrovaného záchranného systému a předá jej neprodleně zdravotnickému operačnímu středisku.

            (2) Činnost zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným postižením osob je organizována v rámci

a) třídících skupin,

b) skupiny přednemocniční neodkladné péče,

c) skupiny odsunu postižených osob.

            (3) Činnost skupin uvedených v odstavci 2 řídí jejich vedoucí. Třídící skupiny a skupina přednemocniční neodkladné péče mají společného vedoucího, kterým je lékař.

§ 7

(1)   Činnost zdravotnické složky koordinuje vedoucí zdravotnické složky, který

a) určuje osoby začleněné do zdravotnické složky k plnění úkolů ve skupinách podle § 6 odst. 2,

b) určuje vedoucí skupin,

c) stanovuje úkoly skupinám,

d) v případě potřeby navrhuje veliteli zásahu, případně sám stanovuje v rámci organizace členění místa mimořádné události s hromadným postižením osob místo

1. nástupu zdravotnické složky, které je místem soustředění výjezdových skupin a ostatních osob začleněných do zdravotnické složky a léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a dalšího vybavení pro činnost zdravotnické složky (dále jen „zdravotnický materiál“),

2. pro poskytnutí přednemocniční neodkladné péče, které se člení na stanoviště skupin podle § 6 odst. 2,

3. pro umístění a identifikaci zemřelých,

4. pro odpočinek osob začleněných do zdravotnické složky.

            (2) Pokud je pro zajištění činnosti zdravotnické složky nezbytné doplnit její vybavení zdravotnickým materiálem, vedoucí zdravotnické složky si vyžádá potřebný zdravotnický materiál a jeho dopravu do místa mimořádné události s hromadným postižením osob prostřednictvím zdravotnického operačního střediska.

§ 8

           (1) Třídící skupiny vyhledávají postižené osoby v místě mimořádné události s hromadným postižením osob a provádějí jejich třídění.

            (2) K třídění postižených osob se přistoupí v případě, kdy je významný nepoměr mezi počty postižených osob a zasahujících zdravotnických pracovníků. Při třídění postižených osob se k jejich rychlé identifikaci a stanovení pracovní diagnózy jejich zdravotního stavu používá identifikační a třídící karta2).

            (3) Třídění postižených osob spočívá ve stanovení pořadí pro poskytnutí přednemocniční neodkladné péče jednotlivým postiženým osobám a jejich odsunu na stanoviště skupiny přednemocniční neodkladné péče.

            (4) Postižené osoby označené identifikační a třídící kartou jsou shromážděny na stanovišti skupiny přednemocniční neodkladné péče.

§ 9

           (1) Skupina přednemocniční neodkladné péče zajišťuje na svém stanovišti poskytnutí přednemocniční neodkladné péče postiženým osobám.

            (2) Na stanovišti skupiny přednemocniční neodkladné péče se vždy provádí přetřídění postižených osob, které zohledňuje vývoj jejich zdravotního stavu, a stanovuje se pořadí jejich odsunu do zdravotnických zařízení poskytovatelů zdravotních služeb. Činnost skupiny přednemocniční neodkladné péče je organizována tak, aby byl na stanovišti skupiny zajištěn jednosměrný provoz.

§ 10

           (1) Skupina odsunu postižených osob zajišťuje přepravu postižených osob ze svého stanoviště do zdravotnických zařízení poskytovatelů zdravotních služeb. Rozhodnutí vedoucího skupiny o odsunu postižených osob může být změněno zdravotnickým operačním střediskem.

            (2) Je-li to možné, navazuje stanoviště skupiny odsunu postižených osob na stanoviště skupiny přednemocniční neodkladné péče. Činnost na stanovišti skupiny odsunu postižených osob je organizována tak, aby bylo umožněno nakládání postižených osob do více dopravních prostředků najednou a rovněž byl umožněn jejich současný odjezd.

§ 11

           (1) Vedoucí zdravotnické složky zpracovává zprávu o činnosti zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným postižením osob.

            (2) Zpráva o činnosti zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným postižením osob obsahuje zejména

a) údaje o času zahájení a ukončení činnosti zdravotnické složky,

b) hodnocení situace na místě mimořádné události s hromadným postižením osob v době příjezdu první výjezdové skupiny,

c) popis nasazení dalších výjezdových skupin,

d) přehled o počtu postižených osob, s uvedením typů postižení zdraví, předaných do péče poskytovatelům zdravotních služeb a seznam těchto poskytovatelů,

e) přehled o počtu osob a o prostředcích, které poskytli poskytovatelé zdravotních služeb a složky integrovaného záchranného systému pro zajištění přednemocniční neodkladné péče na místě mimořádné události s hromadným postižením osob,

f) údaje o poskytnutí osobní a věcné pomoci,

g) popis všech okolností, které měly vliv na činnost zdravotnické složky.

            (3) Zprávu o činnosti zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným postižením osob odevzdá vedoucí zdravotnické složky zdravotnickému operačnímu středisku nejpozději do 7 dnů ode dne ukončení činnosti zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným postižením osob.